Yandal Yönergesi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YANDAL PROGRAMI

Amaç

MADDE 12

1) Yandal programının amacı, anadal lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir lisans programı kapsamında belirli bir konuya yönelik olarak bilgi ve görgülerini artırmayı sağlamaktır.

2) Bu yönergenin amacı, Sakarya Üniversitesi’nde yürütülen yandal programlarına ilişkin esasları düzenlemektir.

 

Eğitim Öğretime İlişkin Esaslar

MADDE 13 –

1) Yandal programı öğrencinin kayıtlı olduğu anadal programından bağımsız bir programdır.

2) Bir yandal programı, ilgili kurulun önerisi ve Senatonun onayı ile açılır.

3) Yandal programı 30 AKTS kredisinden az olmamak kaydı ile en az altı dersten oluşur ve bu dersler Senato tarafından onaylanır.

4) Yandal programı ile öğrencinin kayıtlı olduğu anadal programı arasında ortak veya eşdeğer dersler olabilir. Bu durumda, anadal programı ile ortak veya eşdeğer olan dersler hariç olmak üzere, yandal programında toplam 20 AKTS kredisinden az olmamak kaydı ile en az dört ders alınması zorunludur.

5) Yandal programında alınacak dersleri ilgili bölüm belirler.

6) Farklı disiplinlerdeki programlar tek bir yandal programı açabilir.

7) Yandal programına kayıtlı öğrenci, bir dönemde anadal programında aldığı derslere ilave olarak 3 ders alabilir. İlave olarak alınan dersler sadece yandal programından olmak zorundadır.

8) Yandal programının uygulanması, müfredat değişiklikleri ve intibak konularında anadal programlarında kullanılan esaslar geçerlidir.

9) Anadal programına ek olarak sadece bir ÇAP veya sadece bir yandal programına kayıt yaptırılabilir. Aynı anda ÇAP ve yandal programına kayıt yapılamaz.

10) Çakışma durumunda, anadal programına öncelik verilerek ilgili yandal dersi diğer öğretim türünden alınabilir. Yandal programındaki dersler başka bir bölümden alınamaz.

11) Yandal programlarına ait ders plan değişiklikleri akademik takvime uygun olarak ilgili birim kurulu tarafından karara bağlanır ve senato kararı ile kesinleştikten sonra ÖİDB tarafından duyurulur.

12) Çift anadal programından ayrılan öğrencilerin; aldığı dersler ile aynı bölüm tarafından verilen bir yandal programı varsa ve öğrenci tercih ettiği yandal programının gerekliliklerini sağlıyorsa, yandal programına ait sertifikayı almaya hak kazanır. Böyle bir durumda, öğrenci tercih ettiği ilgili yandal programının tüm gereklerini yerine getirememişse eksik derslerini tamamlayabilmesi amacıyla, kendisine bulunduğu döneme bakılmaksızın o yandal programına kayıt hakkı tanınır.

13) Önceki öğrenimlerin kazanılması kapsamında yapılan sınav hakkı yandal dersleri için verilmez.

 

Kontenjanlar

MADDE 14 –

1) Bir bölümün toplam Yandal kontenjanı akademik yıl bazında ilgili bölüm kurullarınca öğretim türüne göre ayrı ayrı belirlenir

2) Yandal programı kontenjanlarına yeterli başvuru olmaması durumunda ilgili birim programı geçici veya daimi kapatabilir.

 

Programa başvuru ve koşullar

MADDE 15 –

1) Yandal programına başvuru, öğrencinin anadal lisans programına kayıt yaptırdığı ilk yarıyılından itibaren en erken aktif üçüncü ve en geç aktif beşinci yarıyılın başında olabilir.  

2) Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için bulunduğu döneme kadar ders planındaki tüm dersleri almış ve başarmış olması ve genel ağırlıklı not ortalamasının en az 3.00/4.00 olması gerekir.

3) Yandal programına başvuru koşulları ve başvuru için gerekli belgeler ÖİDB tarafından ilan edilir.

4) Başvurular, ilan edilen başvuru takviminde belirtilen son başvuru tarihine kadar elektronik ortamda yapılır.

5) ÖİDB yandal başvurularını değerlendirmek üzere ilgili bölüme gönderir.

6) Bir öğrenci aynı anda iki yandal programına tercih sıralaması yaparak başvurabilir, ancak sadece bir yandal programına kayıt yaptırabilir. İlk tercihine yerleşen öğrencinin diğer tercihi dikkate alınmaz.

7) Bir öğrenci kendi bölümünde açılan yandal programlarına başvuramaz.

 

Değerlendirme, programa kayıt, kabul ve ders sayımı

MADDE 16 – Başvurular, başvurulan yandal programını veren bölümün önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile değerlendirme aşamasında “kabul” ya da “ret” şeklinde sonuçlandırılır.

MADDE 17 –  Yandal programında eğitim hakkı kazanan öğrenciler akademik yıl başlangıcından iki hafta önce ÖİDB tarafından yedekleri ile birlikte ilan edilirler.

MADDE 18

1) Yandal programına kabul edilen öğrenci, belirlenen tarihte kayıt yaptırmadığı takdirde kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır.

2) Öğrencilerin anadal ve yandal programlarına kayıt ve danışman onay işlemlerini ayrı ayrı yapmaları gerekir.

 

Programdan geçici veya sürekli ayrılma

MADDE 19 –

1) Öğrenci yandal programını kendi isteği ile bırakabilir.

2) Anadal programında izinli sayılan öğrenci, otomatik olarak yandal programında da izinli sayılır.

3) Ana dal programında genel not ortalaması 2,00'ın altına düşen öğrencinin yandal programından kaydı silinir.

4) Yandal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir.

 

Başarı ve mezuniyet koşulları

MADDE 20 –

1)  Yandal programını tamamlamak için yandal ders planındaki derslerin; anadal programındaki derslerden bağımsız olarak ağırlıklı genel not ortalaması en az 2,00/4,00 olmalıdır.

2) Yandal programlarını tamamlayanlara eğitim aldıkları alanda sadece yandal sertifikası (başarı belgesi) düzenlenir. Bu sertifika diploma yerine geçmez.

4) Yandal programını tamamlayan öğrenciye, anadal programından mezuniyet hakkını elde etmeden yandal programının sertifikası verilmez.

5) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve henüz yandal programını bitiremeyen öğrencilere bu programı tamamlamak için ilgili yönetim kurulu kararı ile en fazla bir yarıyıl ek süre tanınır. Öğrenciler ek süre için bölüme ait öğrenci katkı payını ödemeye devam ederler.

7) Yandal programı nedeniyle, öğrencinin anadal programındaki başarısı ve mezuniyeti hiç bir biçimde etkilenmez.

8) Yandal programı için ayrı not durum belgesi (transkript) düzenlenir. Yandal not durum belgesinde yandal programının tüm dersleri yer alır.

9) İki programa birden saydırılan dersler öğrencinin her iki programındaki not durum belgesinde gösterilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Koordinatörlük

MADDE 22 –  ÇAP/yandal programı olan bölüm başkanlıkları, öğrencilere akademik danışmanlık yapmak üzere öğretim elemanları arasından bir ÇAP/yandal program koordinatörü atar.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 23 – Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 24 – Bu yönerge Senato tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 – Bu yönerge hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.