Ana Sayfa
Öğrenim Ücretleri
Katkı Payı/öğrenim Ücreti Hakkında

Katkı Payı Öğrenim Ücreti Alınması Hakkında Bilgiler

• VAKIF  veya  YURTDIŞI Üniversitelerinden Üniversitemizin Birinci Öğretim programlarına Yatay Geçişleri kabul edilen öğrencilerden normal program süresi içerisinde öğrenim görenlerden Katkı Payı alınmaz. İkinci veya Uzaktan öğretime Yatay Geçişleri kabul edilen öğrencilerden Öğrenim Ücreti alınır.  

• HAZIRLIK SINIFI Okuyacak İkinci ve Uzaktan Öğretim Öğrencileri Kayıtlı Olduğu Fakültenin Katkı Payını/Öğrenim Ücretini Öder. 
  İSTEĞE BAĞLI İNGİLİZCE HAZIRLIK Okuyacak Öğrenciler Ayrıca Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı'nın  Belirlediği MATERYAL ÜCRETİNİ Öderler. (I., II. ve Uzaktan Öğretim)
  Üniversite HAZIRLIK Sınıfında İKİ Öğretim Yılı geçiren  (YABANCI DİL HAZIRLIK, BİLİMSEL HAZIRLIK, ZORUNLU HAZIRLIK GİBİ...) Öğrencilerin 2 nci yılları EĞİTİM SÜRESİNDEN Sayılacaktır.

Üniversitemize yeni kayıt yaptıracak BİRİNCİ ÖĞRETİM öğrencileri ile Okudukları Programın Normal Öğrenim Süreleri İçerisinde Yer Alıp kayıt yenilemesi yaptıracak BİRİNCİ ÖĞRETİM Öğrencileri Katkı Payı ödemeyeceklerdir. ANCAK; Hazırlık Sınıfı Veya Yabancı Dil Geliştirme Programı Hariç Olmak Üzere, Önlisans, Lisans Ve Lisansüstü Düzeydeki Yükseköğretim Programlarından NORMAL PROGRAM SÜRELERİ (iki yıllık önlisans ve dört, beş ve altı  yıllık lisans programları, yüksek lisans iki yıl, doktora dört yıl ) SONUNDA Mezun Olamayan BİRİNCİ ÖĞRETİM Öğrencilerinden Öğrenci KATKI PAYI Ve Öğrenim Ücreti ALINIR.

• MÜHENDİSLİK, İLAHİYAT VE SAĞLIK ALANINDA LİSANS TAMAMLAMA olan Birinci Öğretim Öğrencileri Program Süreleri Gözetilmeden Birinci Öğretim Katkı Payı Ücretini Öderler.

Dikey geçiş suretiyle lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilerin öğrenci katkı paylarının Devletçe karşılanmasına esas alınacak süreler, Öğrenci Seçme Yerleştirme Sistemi Kılavuzunda belirtilen lisans düzeydeki yükseköğretim program sürelerinden lisans programına kayıt yaptırdığı dönemden önceki dönemler düşülerek hesaplanır.

• Yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim programlarında öğrenim ücreti bir buçuk katı olarak alınır.

• Üniversitemize yeni kayıt yaptıracak ve halen öğrenimine devam etmekte olan İKİNCİ ÖĞRETİM ve UZAKTAN ÖĞRETİM öğrencileri Program Süreleri Gözetilmeden Öğrenim Ücretlerini Ödeyeceklerdir.

• Bir yükseköğretim programına kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına (çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde İKİNCİ YÜKSEKÖĞRETİM programına ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin KENDİLERİ tarafından karşılanır 

• II.ÖĞRETİMDE İlk % 10'A GİREN LİSANS ve ÖNLİSANS Öğrencileri,  I. Öğretim Katkı Payı Miktarı Kadar Öğrenim Ücreti Öderler. (Not: Normal öğretim süresinde olan birinci öğretim öğrencilerinin katkı payı ödememesi, bu öğrencilerin de ödeme yapmayacağı anlamı gelmemelidir.)        

3843 Sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre, İKİNCİ Öğretim Programlarından BİRİNCİ Öğretim Programlarına Geçiş Yapan Öğrenciler ile Merkezi Yerleştirme Puanı ile İkinci Öğretim Programlarından Birinci Öğretim Programlarına Yatay Geçiş Yapan Öğrenciler geçiş yaptıkları programın öğrenci katkı payına ilişkin esaslara tabi olur.   

• Af kapsamındandan yararlanarak eğitime dönen öğrencilerin daha önce almış oldukları eğitim dönemleri ve ders tekrarları dikkate alınarak katkı payı/öğrenim ücretleri belirlenmektedir.

• UZAKTAN ÖĞRETİM Öğrencilerine Bakanlar Kurulu Kararı Gereğince Materyal Ücreti Gideri İlave Edilmektedir. 

ŞEHİTLERİMİZ VE GAZİLERİMİZİN EŞ VE ÇOCUKLARI Olan Öğrencilerimiz, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı veya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinden temin edecekleri "HAKSAHİPLİK BELGESİ" ni Beyan Etmeleri Halinde Katkı Payı / Öğrenim Ücreti Ödemezler. (Kayıt döneminde Belgelerin Aslının Getirilmesi Gerekir.)

•İkinci Öğretimde lisansüstü öğrenim gören araştırma görevlileri katkı payı tutarında öğrenim ücreti öderler.

Devlet Yükseköğretim Kurumlarında görevli olup, birinci öğretimde lisansüstü öğrenim gören ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ, çalıştıkları kurumlarında alacakları Araştırma Görevlisi olduklarına dair belgeye istinaden katkı payı ödemezler.

Ancak, araştırma görevlileri birinci öğretim veya açık öğretim kapsamında bir programa kayıtlı iken aynı kapsamda ikinci bir yükseköğretim programına (çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırmaları halinde, ikinci programa ait öğrenci katkı paylarının kendileri tarafından karşılanması gerekmektedir.

• ENGELLİ ÖĞRENCİLERDEN; Engelliler hakkında Kanun ve Özürlülük ölçütü sınıflandırılması ve özürlülere verilecek sağlık kurulu raporları hakkında yönetmelik uyarınca engelli olduğuna dair  "Sağlık Kurulu Raporu"  Getiren Öğrencilere, Ödemesi Gereken Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Tutarından Özürlülük Oranı Kadar İndirim Yapılır. (Kayıt döneminde Sağlık  Kurulu Raporu'nun aslının getirilmesi gerekir.) Birinci Öğretim Olup, "Sağlık Kurulu Raporunu" İbraz Eden ENGELLİ ÖĞRENCİLER Normal Öğretim Süresi Sonunda da Katkı Payı Ödemezler. 

Üniversitemize yeni kayıt yaptıracak ve halen öğrenimine devam etmekte olan YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER Üniversite Yönetim Kurulunun Kararlarına ve Belirlediği KATKI PAYINI/ÖĞRENİM ÜCRETİNİ Ödemeye Tabidirler. Türkçesi yetersiz olup, Türkçe Dil eğitimi alan TÖMER öğrencilerine Üniversitemiz Senato Esaslarının Türkçe Yeterlilik Düzeyleri madde hükümleri uygulanacaktır. Katkı Payı/Öğrenim Ücreti ödemelerinde sıkıntı yaşanmaması için Sistemde YU (Yabancı Uyruklu Kimlik No) Numarası girilmiş olması gerekmektedir.

• Üniversitemize yeni kayıt hakkı kazanan ve öğrenimine devam etmekte olan Türkiye Cumhuriyeti ve Akraba Topluluğu öğrencilerinden TÜRKİYE BURSLUSU olarak yükseköğrenim gören öğrenciler katkı payı/öğrenim ücreti ödemeyeceklerdir. Ancak, Devlet Burslusu kapsamından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçiş nedeniyle çıkarılan öğrenciler, öğrenim ücreti bakımından birinci ve ikinci öğretim esaslarına, diğer nedenlerle BURSLULUĞU KESİLEN Türkiye Burslusu Öğrencileri, Yurtdışından kabul edilecek öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti tutarları uyarınca Üniversite Yönetim Kurulunun Kararlarına ve Belirlediği KATKI PAYINI/ÖĞRENİM ÜCRETİNİ Ödemeye Tabidirler.

•"Suriye Arap Cumhuriyetinde yaşanan olaylar nedeniyle ülkemizde misafir edilen Suriye Vatandaşlarından" YÖK tarafından belirlenen esaslara göre yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen  öğrencilerden,
“Yurtdışından öğrenci kabul kontenjanı” kapsamında kayıt yaptıran mavi kart sahibi öğrencilerden,
”Yurtdışından öğrenci kabul kontenjanı” kapsamında kayıt yaptıran T.C uyruklu olup, orta öğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayan öğrencilerden,
”Yurtdışından öğrenci kabul kontenjanı” kapsamında kayıt yaptıran Ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayan öğrencilerden,
"Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından belirlenen, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı ve Türkiye Maarif Vakfına bağlı lise düzeyindeki yurt dışı eğitim kurumlarından, Türkiye Diyanet Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde yürütülen Uluslararası İmam Hatip Öğrenci Programları kapsamında eğitim veren uluslararası imam hatip liselerinden ve azınlık liseleri ile Müslüman dini idarelere bağlı imam hatip lisesi statüsündeki eğitim kurumlarından mezun olan ve yurtdışından öğrenci kabul kontenjanları dahilinde ön lisans ve lisans programlarına kayıt yaptıran" öğrencilerden,
 
Birinci öğretim programlarında;program süreleri içerisinde öğrenimlerine devam edenler ile yeni kayıt yaptıranlar Katkı Payı/Öğrenim Ücreti ödemeyeceklerdir.
Yukarıda belirtilen öğrencilerden birinci öğretim programlarında kayıtlı olup, program süresinde mezun olamayanlar birinci öğretim katkı payı,
İkinci öğretim programlarında kayıtlı olanlar ile bu programlara yeni kayıt yaptıracaklar ise ikinci öğretim öğrenim ücreti esaslarına tabidirler.  

• Erasmus ve Mevlana Değişim Programları kapsamında yurtdışından gelen ve yurt dışına giden öğrenciler, katkı payı ve öğrenim ücretlerine ilişkin yükümlülükleri bakımından kendi yükseköğretim kurumlarının mevzuatına tabidir. Üniversitemiz Öğrencileri olup, ERASMUS, Mevlana veya Farabi nedeniyle Yurtdışı ve Diğer Üniversitelerden Ders Alan Öğrenciler Katkı Payını Üniversitemize Ödeyeceklerdir.

Çift anadal programında kayıtlı olan öğrencilerden diploma programının öğrenim süresi ve ilave bir yıl sonunda katkı payı/Öğrenim Ücreti alınmaktadır. Bu nedenle öğrencilerimiz; 

•Anadal programının 1-8. dönemlerinde katkı payı/öğrenim ücretinden muaftır. (Birinci Öğretimler)

•Anadal programının 9. ve 10. dönemlerinde; Anadal ve ÇAP kaydı var ise Anadal için Katkı Payı/Öğrenim Ücreti ödenir. Sadece ÇAP kaydı var ise hiçbir ücret ödenmez.

•Anadal programının 11 ve yukarı. dönemlerinde Anadal ve ÇAP kaydı var ise Anadal ve ÇAP için katkı payı/öğrenim ücreti ödenir.  Sadece ÇAP kaydı var ise ÇAP katkı payı/öğrenim ücreti ödenir.

• Normal program süresi içerisinde veya dışında öğrenimini tamamlamış,  DERSE Bağlı Olmadan Sadece ZORUNLU YAZ STAJI kalmış öğrenciler Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Ödemez. Ancak" MESLEK EĞİTİMİ ile MESLEKİ UYGULAMA" olarak DERS gören Normal Program süresini geçen Birinci Öğretim Öğrencileri ile Program süresi gözetilmeden İkinci ve Uzaktan Öğretim öğrencileri Katkı Payı/Öğrenim Ücretini Ödeyeceklerdir.

• 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılından başlamak üzere uygulamaya konan 2547 sayılı kanunun değişik 44.c. maddesi uyarınca;  ön lisans öğrencilerinin AZAMİ SÜRELERİ 2017-2018 Eğitim yılı sonunda, lisans öğrencilerinin ise 2020-2021 Eğitim yılı sonunda tamamlanacaktır. İlgili Madde hükümleri uyarınca azami süresi sonunda; ders planında tanımlı bütün dersleri almış ve AKTS şartını sağladığı halde BİR dersten başarısız olan öğrencilere başarısız olduğu dersten, ders planında tanımlı bütün dersleri almış ve başarılı olmuş ve AKTS şartını sağladığı halde mezuniyet için gereken 2,00 ortalamayı sağlayamayan öğrencilere de diledikleri ders/lerden "EK SÜRE SINAVLARINA" “SINIRSIZ” girme hakkı tanınanlar, sınava girdiği ders/ler için ders başına öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini ödeyeceklerdir. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
 Azami Süresini Doldurmamış Öğrencilerden Eğitim alacağı dönemde Tek Dersinden dolayı Derse yazılmayıp, sadece “TEK DERS SINAVINA GİREN” Öğrenciler Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Ödemez. 

• Yükseklisans Öğrencisi olup, sadece PROJE ÖDEVİ kalan öğrenciler ilgili dönemin katkı payı/öğrenim ücretini öderler. 

• Tezsiz Yükseklisans Öğrencileri İlk iki Dönem ve Sonraki  Dönemler için  Üniversite Yönetim Kurulunun Belirlediği  ÖĞRENİM ÜCRETİNİ Öderler. 

• Başarı durumlarından dolayı ilk yüzde ON'a giren ve İkinci Öğretim olarak Ücretini yatıran  İKİNCİ ÖĞRETİM Öğrencilerine yapılacak İADELER öğrencilerimizden herhangi bir başvuru talep edilmeden kendilerine ait IBAN numaralarına yapılacaktır. Bunun haricinde, Katkı Payı ve Öğrenim Ücretinin Yatırılıp Ders Kaydının Yapılmaması gibi İADE Gerektirecek Nedenlerle Yapılacak Ödemelerin İadeleri İlan Edilen Başvuru Tarihleri İçerisinde Yapılacaktır. Bu Tarihlerden sonra Yapılacak İADE Talepleri KESİNLİKLE KARŞILANMAYACAKTIR. Öğrencilerimizin yukarıda sayılan nedenlerden dolayı İADE işlemleri IBAN ile yapılacaktır. Bu nedenle SABİS sisteminde IBAN bilgileriniz KENDİNİZE ait T.C.Kimlik numaranıza ait olmalıdır. Aksi halde İADE ÜCRETİNİZ yatırılamaz.

• YÖK Kararına istinaden ,başka Üniversitelerin öğrencisi iken Sakarya Üniversitesine bağlı birimlerin aynı düzeydeki diploma programlarından eğitim almak isteyen öğrenciler ile Sakarya Üniversitesine bağlı birimlerin diploma programlarına kayıtlı olup, başka bir üniversitenin aynı düzeydeki diploma programlarından eğitim almak isteyen öğrenciler, diplomasını kayıt hakkı kazandığı Üniversiteden almasına rağmen, katkı payını/öğrenim ücretini eğitime devam ettikleri Üniversiteye öderler. Üniversite Senatolarının Olumlu  Kararlarına istinaden, ÖZEL ÖĞRENCİ Olarak Başka Bir Yüksek Öğretim Kurumunda Devam Eden Öğrenciler İse Katkı Payı/Öğrenim Ücretini Kayıtlı Oldukları Yükseköğretim Kurumuna Öderler.

• Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığının görüşü ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla lisansüstü derslere özel öğrenci statüsünde kabul edilebilirler. ÖZEL ÖĞRENCİ olarak kabul edilenler kayıtlı oldukları ilgili programın katkı payı/öğrenim ücretini öderler.

• KAYIT DONDURULARAK Geçirilen Süre (ilgili dönem/dönemler) Eğitim Süresinden Sayılmamaktadır.

• KYK ÖĞRENİM VE BURS KREDİLERİ; Öğrenci KYK başvurusundan sonra Kurumun WEB sayfasından Öğrenim Kredisi veya Burs Ödeme Bilgilerini ve durumunu takip etmesi gerekmektedir. BEYANINDAN sonra meydana gelen tüm değişiklikleri (öğretim durumu değişikliği, kayıt dondurma, yatay geçiş vb.) zamanında KYK Genel Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmesi ve belgelendirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde imzalamış olduğu TAAHHÜTNAME gereği tüm sorumluluk kendisine aittir. Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim kredisi ve öğrenim bursuna ilişkin bilgilere http://www.kyk.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

• KYK tarafından eğitim kurumları arasında standart bir başarı kriteri oluşturulabilmesi amacıyla, burs verilen bütün öğrenciler için başarı kıstası olarak "4' LÜK SİSTEM ÜZERİNDEN GENEL NOT ORTALAMASI 2 VE ÜZERİ OLAN ÖĞRENCİLERİN VE HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİLERİN DE İSE HAZIRLIK SINIFINI GEÇEREK BİR ÜST SINIFA BAŞLAMALARININ BAŞARI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ" KYK'nın 27.10.2017 tarih ve 917/10083 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile uygun bulunmuştur.

Bu nedenle, 2017-2018 öğretim yılından başlamak üzere eğitim kurumları öğrencilerin başarı durumları ile ilgili bilgileri 4' lük sistem üzerinden genel not ortalaması olarak Yüksek Öğretim Kurulu Bilgi Sisteminde (YÖKSİS) yer alan "Diploma Notu" alanından değerlendirilecektir. BAŞARISIZLIK Sebebiyle Bursu Kesilen Öğrenciye Tekrar Burs Verilmez.

• KAYIT YAPTIRIP Kendi İsteği ile KAYDINI SİLDİREN Öğrencilerin Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti Geri Ödenmez.

• Öğrencilerimiz Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı Web Sayfasından Yapılan DUYURULARI Takip Etmesi Gerekmektedir.

• Öğrenim Ücreti ve Katkı Payı Ödemelerine İlişkin Açıklamalar Yukarıda Belirtilmiştir. Ancak, Bakanlar Kurulunca Yapılacak Değişiklikler Öğrencilere Yansıtılacaktır.

• Kampüs içerisindeki Eğitim Birimlerinde okuyan öğrencilerin Katkı payı/öğrenim ücreti ile ilgili işlemleri Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı Harçlar Şube Müdürlüğünce, Kampüs dışında ve İlçelerdeki Eğitim Birimlerimizde okuyan öğrencilerin Katkı payı/öğrenim ücreti ile ilgili işlemleri ise Okullarımızın bünyesinde  yer alan Öğrenci İşleri birimlerimizce yürütülmektedir.
Gerekçeli durumlarda katkı payı/öğrenim ücreti iadesi isteyen öğrenciler ve ödeme bilgilerinde sorun olan öğrenciler, sorunlarının çözümü için bu birimlere başvurabilirler.