ÇAP Yönergesi

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 –  Bu yönergenin amacı, Sakarya Üniversitesi’nde lisans düzeyindeki programlar arasında yürütülen çift anadal ve yandal programlarına ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – Bu yönerge, Sakarya Üniversitesi’nde lisans düzeyindeki programlar arasında yürütülen çift anadal ve yandal programlarına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile bu programların uygulamalarına ve açılacak çift anadal, yandal programlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – Bu yönerge, 24 Nisan 2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına ilişkin Yönetmelik” hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – 1) Bu yönergede geçen;

a) Anadal: Öğrencilerin Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavları (ÖSYS) veya eşdeğeri bir sınavla yerleştirilerek veya yatay geçiş yolu ile kabul edilerek üniversitede kayıtlı oldukları lisans programını,

b) İlgili bölüm: Çift anadal veya yandal yapılan lisans programını,

c) İlgili kurul: Fakülte Kurulunu,

d) İlgili yönetim kurulu: Fakülte Yönetim Kurulunu,

e) ÖİDB: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

f) Rektör: Sakarya Üniversitesi Rektörünü,

g) Senato: Sakarya Üniversitesi Senatosunu,

h) Üniversite: Sakarya Üniversitesini,

i) Çift anadal programı (ÇAP): Bir lisans programını başarı ile sürdüren öğrencilerin, bu lisans programına ek olarak kayıtlı oldukları ikinci bir lisans programını,

j) Yandal programı: Lisans programını başarıyla sürdüren öğrencilerin, bu lisans programına ek olarak üniversitede kayıtlı oldukları yandal programını,

k) Yönetmelik: Sakarya Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğini,

l) GNO: Genel Ağırlıklı Ortalama’yı ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

ÇİFT ANADAL PROGRAMI

Amaç

MADDE 5 – Çift anadal programının amacı, kendi bölümlerinde lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir anadalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır.

Eğitim Öğretime İlişkin Esaslar

MADDE 6 –

1) ÇAP öğrencinin kayıtlı olduğu anadal programından bağımsız bir programdır.

2) ÇAP, ilgili bölümün önerisi, Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ve Üniversite Senatosu'nun onayı ile açılır. Senatoda onaylanan program izleyen yarıyılda uygulanır.

3) ÇAP'a kayıtlı öğrencilerin bu programları tamamlamaları için, anadal programında olan dersler dışında, ilgili çift anadal programını açan bölümce verilen en az 90 AKTS en fazla 150 AKTS ders almaları gerekir. İki program arasında bu şart sağlanamıyorsa ÇAP açılamaz.

4) Bir öğrenci aynı anda birden fazla ÇAP'a, ya da hem bir ÇAP hem de yandal programına kayıt yaptıramaz.

5) ÇAP için ek sınıf açılmaz. ÇAP'a başvuran öğrenciler o bölümün öğrencileri ile birlikte derslere devam ederler.

6) ÇAP’da öğrenim gören öğrencinin anadal programında almış olduğu ve eşdeğerlikleri kabul edilen dersler, not çizelgesinde (transcript) gösterilir.

7) Öğrencinin kendi bölümünün lisans programı ile ÇAP'ın ayrılığı esastır. ÇAP nedeniyle, öğrencinin anadal programındaki başarısı ve mezuniyeti hiç bir biçimde etkilenmez. Kayıtlı olduğu birinci anadaldan mezun olan öğrenciye anadalına ait lisans diploması verilir.

Kontenjanlar

MADDE 7 – Bir bölümün toplam ÇAP kontenjanı, o yıl ÖSYM kılavuzunda belirlenen öğrenci kontenjanının ’unu aşmayacak şekilde ilgili bölüm kurullarınca belirlenir.

 

Programa Başvuru ve Koşullar

MADDE 8 -

 1. Öğrenci, anadal diploma programının en erken üçüncü ve en geç beşinci yarıyılın başında Sakarya Üniversitesi Senatosunca açılması uygun görülen çift anadal programlarına başvurulabilir.
 2. Öğrencinin ÇAP başvurusunda bulunabilmesi için:
  1. Anadal diploma programında bulunduğu döneme kadar tüm derslerini almış ve başarmış olması,
  2. Genel ağırlıklı not ortalamasının en az 3.00 olması gerekir. Ortalama hesabı sırasında başvuru yapılan yarıyıl itibarı ile üst yarıyıldan alınmış derslerin başarı durumuna bakılmaz ve genel not ortalaması hesabına katılmaz.
  3. Anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst yüzde yirmisinde bulunması gerekir.
 3. ÇAP başvurularının değerlendirilmesinde öncelikle genel not ortalamasına, ortalamanın eşitliği halinde öğrencinin tamamlamış olduğu toplam kredisine bakılır. Fazla kredi tamamlamış olan öğrencilere öncelik verilir.  
 4. Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır. Şartlar ilgili bölüm tarafından belirlenip Fakülte Yönetim Kurulunca onaylanır.

 

Değerlendirme, programa kabul

MADDE 9 -

 1. Elektronik ortamda yapılan başvurular, bölümün önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile değerlendirme aşamasında “kabul” ya da “ret” şeklinde sonuçlandırılır.
 2. ÇAP'a kayıt hakkı kazanan öğrenciler ilan edilen başvuru takviminde belirtilen son kayıt tarihine kadar elektronik ortamda kayıtlarını yaparlar.
 3. ÇAP programına yedek kayıt hakkı kazanan öğrenciler, hak doğması durumunda ilan edilen tarihte elektronik ortamda kayıtlarını yaparlar.

 

Programdan geçici veya sürekli ayrılma

MADDE 10 -

 1. Anadal programında kaydı dondurulan öğrencinin ÇAP kaydı da dondurulur.
 2. Anadal programında Erasmus, Mevlana gibi değişim programı kapsamında olan öğrencinin ÇAP süresi işler.

 

Başarı ve Mezuniyet Koşulları

MADDE 11 -

 1. Tüm ÇAP öğrenimi süresince öğrencinin anadalındaki genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 2,50/4,00 düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 2,50/4,00 altına düşen öğrencinin kaydı ÇAP’tan silinir.
 2. ÇAP’a devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak devam ettiği birinci anadal programından mezun olması halinde verilebilir.
 3. Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ÇAP’ı bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ilgili Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir.
 4. Normal öğrenim süresinde anadalından mezun olup ilave iki yarıyıl hakkını kullanan ikinci öğretim ÇAP öğrencisi, ilave dönemler için katkı payını ödemez.
 5. ÇAP’dan iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ÇAP kaydı silinir.
 6. Öğrenci çift anadal programını kendi isteği ile bırakabilir.
 7. ÇAP’da başarısız olan öğrencilerin ÇAP kapsamında almış oldukları dersler, yandal programı için yeterli ise yandal sertifikası verilir.

 

Çeşitli ve Son Hükümler

Koordinatörlük

MADDE 22 –  ÇAP/yandal programı olan bölüm başkanlıkları, öğrencilere akademik danışmanlık yapmak üzere öğretim elemanları arasından bir ÇAP/yandal program koordinatörü atar.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 23 – Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 24 – Bu yönerge Senato tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 – Bu yönerge hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür