Ana Sayfa
Senato Esaslar
Yatay Geçiş Esasları

Yatay Geçiş Esasları

 

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ SENATO ESASLARI

 

 BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- (1) Bu Senato Esaslarının amacı, önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerin Sakarya Üniversitesi akademik birimleri bünyesinde yer alan diploma programları arasında veya diğer yükseköğretim kurumlarındaki eşdeğer diploma programlarından Sakarya Üniversitesine yatay geçiş ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Senato Esasları, önlisans ve lisans düzeyindeki diploma programları arasındaki kurum içi, kurumlar arası ve uluslararası yatay geçişe ilişkin hükümleri kapsar.

(2) Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçişler, bu esasların sadece Beşinci Bölümü’ndeki düzenlemeler kapsamında yapılır.

Tanımlar

Madde 3- (1) Bu Senato Esaslarında geçen;

 1. Akademik Birim: Sakarya Üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulunu,
 2. Eşdeğer Diploma Programı: İsimleri aynı ya da isimleri farklı olmakla birlikte ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az %80’i (yüzde seksen) aynı olduğu tespit edilen diploma programlarını,
 3. Değerlendirme Puanı: Geçerli bir yatay geçiş başvurusunda bulunanlar için ilgili eğitim programı yatay geçiş / intibak komisyonunca hesaplanan puanı,
 4. Diploma Programı: Fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya bölümlerin belirlenen yeterlilikleri sağlayan öğrencilere önlisans veya lisans diploması düzenlenen programları,
 5. Düzey: Önlisans veya lisans diploma programlarından her birini,
 6. Genel Not Ortalaması (GNO): Öğrencinin hazırlık sınıfı hariç, geçiş yapmak istediği döneme kadar almış olduğu tüm derslerin kredilerine göre ağırlıklandırılmış not ortalamasını,
 7. İlgili Yönetim Kurulu: Sakarya Üniversitesi akademik birimlerinin yönetim kurulunu,
 8. İntibak Programı: Diploma programları arasında geçiş yapılması halinde, geçiş yapılan diploma programının müfredatına uyum sağlamak amacıyla ilave ders ve uygulamalardan oluşan programı,
 9. Kontenjan: Önceden belirlenip ilan edilen yatay geçiş yapabilecek öğrenci sayısını,
 10. Kurum İçi Yatay Geçiş: Sakarya Üniversitesinde kayıtlı bir öğrencinin aynı düzeyde ve eşdeğer diğer diploma programlarına geçişini,
 11. Kurumlar Arası Yatay Geçiş: Yurt içindeki bir yükseköğretim kurumundan Sakarya Üniversitesindeki aynı düzeyde ve eşdeğer diploma programına yapılan yatay geçişi,
 12. Merkezi Yerleştirme Puanı: Yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencinin ÖSYM tarafından mevcut diploma programına yerleşirken aldığı puanı,
 13. Not Çizelgesi (Transkript): Öğrenim süresi içinde alınan derslerin, isim, kredi ve başarı notlarının topluca yazıldığı belgeyi,
 14. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (ÖİDB): Sakarya Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,
 15. Puan Türü: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme sisteminde yükseköğretim programlarına yerleştirmede kullanılan puanların hesaplanmasında kullanılan testler dikkate alınarak 2010 yılından itibaren SAY Puan Türü (YGS -1 ile YGS -2), SÖZ Puan Türü (YGS -3 ile YGS -4), EA Puan Türü (YGS -5 ile YGS -6), Matematik –Fen (MF) Puan Türü, Türkçe – Matematik (TM) Puan Türü, Türkçe – Sosyal (TS) Puan Türü, Yabancı Dil (DİL) Puan Türü olmak üzere yedi puan türünü; 2009 yılı ve öncesinde ise EA-1, SAY-1, SÖZ-1, EA-2, SAY-2, SÖZ-2 ve DİL olmak üzere yedi puan türünü ve bu puan türlerinden SAY-1 SAY Puan Türüne, SÖZ-1 SÖZ Puan Türüne, EA-1 EA Puan Türüne, SAY-2 Matematik –Fen Puan Türüne, EA-2 Türkçe – Matematik Puan Türüne, SÖZ-2 Türkçe- Sosyal Puan Türüne, DİL ise Yabancı Dil Puan Türüne karşılığını,
 16. Taban Puan: Sakarya Üniversitesi diploma programlarından birine Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi sınavla yerleştirilen en düşük puanlı öğrencinin giriş puanını,
 17. Uluslararası Yatay Geçiş: Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan Sakarya Üniversitesindeki aynı düzeyde ve eşdeğer diploma programına yapılan yatay geçişi
 18. Yatay Geçiş / İntibak Komisyonu: Her bir diploma programında en az üç öğretim elemanından oluşan komisyonu,
 19. Özel Öğrenci: Özel öğrenci: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olup, farklı bir yükseköğretim ortamı, kültürü, kazanımı edinmek isteyen veya özel durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla farklı bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam etme imkanı tanınan öğrenciyi, ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM

Genel İlkeler

Kontenjan

Madde 4- (1) Kurum içi yatay geçiş kontenjanları ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir. Kurum içi yatay geçiş kontenjanları ve yatay geçiş takvimi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında ilan edilir.

(2) Kurumlar arası ve uluslararası yatay geçiş kontenjanları ve yatay geçiş takvimi Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilir. 

Yatay Geçiş

Madde 5- (1) Yatay geçişlere ilişkin genel ilkeler şöyledir;

 1. Yabancı öğrenci statüsünde bir diploma programına yerleşen öğrenciler ile lisans tamamlama öğrencileri yatay geçiş yapamazlar.
 2. Önlisans programları ile lisans programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılamaz.
 3. Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 4. Lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 5. Öğrenci sadece tamamladığı yarıyılı/yılı takip eden yarıyıla/yıla yatay geçiş başvurusu yapabilir.
 6. Aynı isimdeki farklı dilde eğitim yapan programlar arasında yatay geçiş yapılabilir. Ancak yatay geçiş yapılmak istenilen diploma programının dil şartının sağlanması gerekir.
 7. Aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile kurum içi yatay geçiş yapılabilir. Bu durumdaki öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.
 8. İkinci öğretim diploma programlarına kayıtlı öğrenci başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk ’una girerek bir üst sınıfa geçmesi halinde birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilir. Bu durumdaki öğrenciler geçiş yaptıkları programın katkı payına ilişkin esaslara tabi olur.
 9. Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından uzaktan eğitim veren diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapanlar, uzaktan öğretim ücreti öderler
 10. Açık veya uzaktan öğretimden Sakarya Üniversitesi uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 (4.00 üzerinden 3.15) veya üzeri olması ya da kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
 11. Kurumlar arası veya uluslararası yatay geçişlerde, birinci öğretim öğrencileri bir diploma programının aynı anda hem birinci hem ikinci öğretimine başvurabilir. başarı dilimine giren ikinci öğretim öğrencileri de bu maddenin 8. bendi kapsamında başvuru yapabilirler.
 12. Öğrencinin geçiş başvurusunda bulunabilmesi için, hazırlık sınıfı hariç, önlisans programlarında en az bir yarıyıl, lisans programlarında en az iki yarıyıl öğrenim görmüş olması gerekir.
 13. Beşli veya yüzlük sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen, dönüştürme tabloları kullanılır

Başvuru Ön Şartları

Madde 6- (1) Yatay geçiş başvurularında ön şartlar şunlardır;

 1. Kurumlar arası ve uluslararası yatay geçiş başvuruları Yükseköğretim Kurulu tarafından, kurum içi yatay geçiş başvuruları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından belirtilen tarihlerde yapılır.
 2. Başvuru sırasında öğrencinin aynı düzeyde bir diploma programına kayıtlı olması gerekir.
 3. Yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için öğrencinin kayıtlı bulunduğu diploma programında, tamamlamış olduğu dönemlere ait tüm dersleri almış ve başarmış olması zorunludur. Öğrencinin üst yarıyıllardan aldığı derslerde başarı şartı aranmaz. Üstten ders alınmış ise en son tamamladığı dönem GANO dikkate alınır.
 4. Eğitim görmekte olduğu diploma programına kayıt olduğu yıl itibariyle dil hazırlık ve bilimsel hazırlık sınıfları hariç, dönem kaybı olmaksızın alttan başarısız dersi ile almadığı dersinin bulunmaması ve yatay geçiş yapacağı yarıyılı okumamış olması şarttır.
 5. Kınama ve uyarma hariç disiplin cezası almamış olmak.
 6. Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
 7. Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan diploma programlarına yatay geçiş için başvurulan programın dil şartını sağlamak.
 8. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olmak ve Senato tarafından kabul edilmiş YGS taban puanı koşulunu taşımak. Özel yetenek sınavı, Sakarya Üniversitesi tarafından yapılır.
 9. Kurum içi yatay geçiş için öğrencinin kayıtlı olduğu diploma programında bitirmiş olduğu dönemlere ait Genel Not Ortalamasının (GNO) en az 4,00 üzerinden 3,00 olması gerekir.
 10. Kurumlar arası ve uluslararası yatay geçişlerde öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait Genel Not Ortalamasının (GNO) 100 üzerinden 75 veya 4,00 üzerinden 2,93 olması gerekir.
 11. Kurum içi yatay geçişlerde bir başvuru döneminde en fazla eşdeğer 2 diploma programına başvurulabilir.
 12. Uluslararası yatay geçiş yapmak isteyen adayın halen kayıtlı olduğu yurt dışındaki üniversiteye bu Senato Esasları’nın ekinde yer alan Tablo 1’deki sınavlar aracılığı ile yerleşmiş olması gerekir.
 13. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının diploma programlarının Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve adayın kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu önlisans veya lisans diploma programına eşdeğerliliğinin Sakarya Üniversitesince kabul edilmesi şartı aranır.
 14. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kayıtlı olan öğrenciler yatay geçiş başvurusunda bulunamazlar.

Başvuru için gerekli belgeler, başvuru şekli ve Sonuçların İlanı

Madde 7- (1) Yatay geçiş başvurularında istenilen belgeler ve başvuru şekli şöyledir;

 1. Yatay geçiş başvuruları için istenilen belgeler ve başvuru şekli ÖİDB web sayfasında ilan edilir.
 2. ÖİDB tarafından ön incelemeden geçen başvuru, şartları sağlamaması halinde reddedilir.
 3. Başvurunun içerik açısından değerlendirmesini ve puanlandırmasını ilgili diploma programlarının yatay geçiş / intibak komisyonu yapar. Elde edilen değerlendirme puanları büyükten küçüğe doğru sıralandıktan sonra en yüksek puandan başlayarak kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapacak öğrenciler belirlenir. Asil sayı kadar yedek açıklanır.
 4. Kurumlar arası veya uluslararası yatay geçişlerde değerlendirme puanının eşit olması halinde, merkezi yerleştirme puanı yüksek olan önceliklidir.
 5. Asil ve yedek listeleri ÖİDB web sayfasında ilan edilir.
 6. Hazırlık sınıfı okuyanlar ile kayıt dondurmuş adaylar için yatay geçiş yapmak istediği programın taban puanı hesaplanmasında, öğrencinin yerleştiği yılın taban puanı esas alınır.
 7. Yatay geçişlerde kullanılacak Sakarya Üniversitesi diploma programlarının taban puanları ÖİDB web sayfasında ilan edilir.
 8. Yatay geçişle gelen öğrencilerin daha önceki diploma programlarında almış ve başarmış oldukları dersler ile kredi ve notlarına ait intibaklar yapılarak not çizelgesine (transkriptine) işlenir ve not ortalamasına eklenir.
 9. Yatay geçişle bir programa kabul edilen öğrencinin intibakı, ilgili bölüm tarafından “Sakarya Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Uygulama Esasları”nın ilgili hükümlerine göre yapılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yatay Geçiş Türleri ve Değerlendirme Ölçütleri

Kurum içi yatay geçiş

Madde 8- (1) Hangi dönemlerde ve hangi diploma programları için kurum içi yatay geçiş kontenjanı belirleneceği, her bir diploma programı için ikinci yarıyıldan başlamak ve beşinci yarıyıl dahil olmak üzere, kontenjan ilan edilen her yıl için ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının yıllık yüzde on beşini geçmeyecek biçimde dönemlere bölünerek ilgili yönetim kurulları tarafından karara bağlanır. Vakıf üniversitelerinin bir programında burslu kontenjan dahilinde öğrenim görmekte olan öğrenciler yatay geçiş yaptıklarında burslarının devamı hususundaki esasları belirleme yetkisi üniversite senatolarına aittir. Ortak programdan sonra diploma programına geçiş uygulaması olan yükseköğretim kurumlarının kurum içi geçiş kontenjanı belirlenmesinde, bu diploma programları için senato tarafından belirlenmiş olan kontenjanlar esas alınır

(2) Yatay geçişe esas alınan değerlendirme puanı aşağıdaki formülle hesaplanır: 

Değerlendirmeye esas puan = [(Adayın yerleştiği programdaki Merkezi Yerleştirme Puanı / Geçiş yapılmak istenilen programın ilgili yıldaki taban puanı) * 100 * 0,60] + [Genel Not Ortalaması * 0,40] 

Kurumlar Arası Yatay Geçiş

Madde 9- (1) -Sakarya Üniversitesi diploma programlarına diğer yurt içi yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki ve eş değer diploma programlarından kontenjanlar dahilinde yatay geçiş yapılabilir. Kurumlar arası yatay geçiş için, ÖSYM giriş genel kontenjanı;

 • 50 ve daha az olan programlarda 2,
 • 51-100 arası olanlarda 3,
 • 101 ve üzerinde olan diploma programlarda 4 olarak belirlenir.

Ancak geçişin yapılacağı programın giriş yılı ÖSYM kontenjanı ile geçiş yapılacağı yıla kadar, programdan ilişiği kesilen veya ayrılan öğrenci sayıları ile bu yarıyıl içinde yatay geçiş yoluyla gelmiş olan öğrenci sayıları arasındaki farkı aşmayacak şekilde ilave kontenjan belirlenebilir.

(2) Yatay geçişe esas alınan değerlendirme puanı aşağıdaki formülle hesaplanır:

Değerlendirmeye esas puan = [(Adayın yerleştiği programdaki Merkezi Yerleştirme Puanı / Geçiş yapılmak istenilen programın ilgili yıldaki taban puanı) * 100 * 0,60] + [Genel Not Ortalaması * 0,40] 

(3) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarında yatay geçişe esas alınan değerlendirme puanı aşağıdaki formülle hesaplanır:

Değerlendirme esas puan = [(Adayın yerleştiği programdaki Merkezi Yerleştirme Puanı / Geçiş yapılmak istenilen programın ilgili yıldaki taban puanı)   * 100 * 0,30] + [Genel Not Ortalaması * 0,30] + [Yetenek Sınavı puanı * 100 * 0,40]

Uluslararası Yatay Geçiş

Madde 10- (1) Sakarya Üniversitesi diploma programlarına yurt dışı yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki ve eş değer diploma programlarından kontenjanlar dahilinde yatay geçiş yapılabilir. Uluslararası yatay geçiş kontenjanı kurumlar arası yatay geçiş (yurt içi) kontenjanının yarısını geçemez

(2) Yurt dışından başvuru yapacak öğrenciler kredi sistemine göre eğitim alıyorlar ise;

a) III. yarıyıla başvuracak öğrenciler en az 40 Kredi/AKTS

b) V. yarıyıla başvuracak öğrenci için en az 100 Kredi/AKTS

ders almış ve başarmış olması gerekmektedir

(3) Yurt dışı yükseköğretim kurumlarından başvuran adayların geçerliliği devam eden denklik belgesi olanların durumu, eşdeğer program olup olmadıkları açısından da değerlendirilir. Bölüm yatay geçiş / intibak komisyonu adayın kayıtlı olduğu diploma programının kendi bölümlerine eşdeğer olup olmadığına karar verir. Eşdeğer görülen diploma programından başvurular değerlendirmeye alınır. 

(4) Yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yapılacak yatay geçişlerde adayın öğrenim gördüğü diploma programına başladığı yıldaki ÖSYM puanı veya eşdeğerliliği kabul edilen ve üniversitemiz web sayfasında ilan edilen ulusal / uluslararası sınav (EK:1) puanı değerlendirmeye katılır. 

(5) Yurt dışı yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde, adayın puanının geçiş yapmak istediği programının gerektirdiği puan türünde olması gerekir. Farklı puanlar var ise programın gerektirdiği puan türü esas alınır. ÖSYM puanı ile yurt dışı yükseköğrenim kurumuna yerleşenler dışındaki adaylar için eşdeğerliliği kabul edilen ulusal / uluslararası sınav puanları kendi içindeki en yüksek puan üzerinden oranlanır. Başarı notu ise 100’lük sistemde değerlendirmeye alınır.

(6) ÖSYM dışında yurt dışı yükseköğrenim kurumlarına yerleşen adayların uluslararası yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde,

Değerlendirmeye esas puan = [(Adayın ÖSYM eşdeğer Puanı / Geçiş yapılmak istenilen programın ilgili yıldaki taban puanı) * 100 * 0,60] + [Genel Not Ortalaması * 0,40] 

(7) ÖSYM aracılığıyla yurt dışı yükseköğrenim kurumuna yerleşen adayların uluslararası yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde, 

Değerlendirmeye esas puan = [(Adayın yerleştiği programdaki ÖSYM Puanı / Geçiş yapılmak istenilen programın ilgili yıldaki taban puanı) * 100 * 0,60] + [Genel Not Ortalaması * 0,40]

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Özel Durumlarda Yatay Geçiş

Türk Silahlı Kuvvetleri Yükseköğretim Kurumları

Madde 11- (1) Türk Silahlı Kuvvetleri bağlı yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine devam eden öğrenciler bu esaslarda belirtilen başarı şartını sağladıkları takdirde başvuruda bulunabilirler.

(2) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 10. maddesinde sayılan fiiller nedeniyle, başarısızlık veya disiplinsizlik nedeni ile ilişiği kesilenler başvuruda bulunamazlar. Bunun dışında ilişiği kesilenler ilişiklerinin kesilmesinden itibaren 2 yıl içinde yatay geçiş hükümlerine göre başvuruda bulunabilirler. 

(3) Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıp Fakültesinin 5. ve 6. sınıfından başarısızlık hariç sağlık sorunları nedeniyle askeri öğrenci vasfını kaybettiği için ilişiği kesilenlerin yükseköğretim kurumları tıp fakültesine yerleştirme işlemleri Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılır.

Kontenjansız Uluslararası Yatay Geçiş

Madde 12- (1) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puana sahip öğrenciler, yurt dışında yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu yolla başvuran öğrencilerin yatay geçiş başvurusu üniversite senatosu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir. 

(2) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen yabancı ülkelerden gelecek o ülkenin uyrukluğunda bulunan yabancı öğrenciler kontenjan sınırlamasına tabi değildir. 

Kamu Görevlileri, Eş ve Çocukları

Madde13- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin, sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde, kendileri ile bakmakla yükümlü oldukları çocukları ve eşleri, eşdeğer diploma programının, son sınıf veya son iki yarıyılı dışında her sınıf veya yarıyılına eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren en geç bir ay içinde kayıtlı oldukları diploma programına girişteki merkezi yerleştirme puanları, Sakarya Üniversitesi diploma programının yerleştikleri yıl itibariyle taban puanından daha yüksek olmak şartı ile İlgili Yönetim Kurulu Kararınca, kontenjan aranmaksızın nakledilebilirler. 

(2) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin anne veya babasının, devlet hizmetinde görevli ise görevinin sona ermesi sebebiyle Türkiye’ye dönmesi, işçi ise kesin dönüş yapması halinde, yabancı dil sınıfı hariç en az bir yıl okumuş ve yıl sonu sınavlarının tamamını başarı ile vermiş olması yatay geçiş başvurusu için yeterlidir. Bu nitelikteki yatay geçiş başvurusu ilgili yönetim kurulu kararı ile yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirir. 

Yabancı Diplomat Çocukları

Madde 14- (1) Türkiye’de hizmet görmekte olan yabancı diplomatların çocuklarından Sakarya Üniversitesi’ne başvuranlar, kontenjan şartı aranmaksızın değerlendirilmeye alınır. İlgili yönetim kurulu tarafından başvurunun kabul edilmesi halinde öğrenci için gerekli intibak programı hazırlanır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş

Madde 15- (1) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir. 

(2) Her bir diploma programının hazırlık sınıfı dahil her bir sınıfın o yıla ait ÖSYS Kılavuzunda belirtilen kontenjanının ’una kadar yıllık kontenjan açılabilir. Kesinleşen kontenjanlar ÖİDB web sayfasında ilan edilir

(3) Merkezi Yerleştirme Puanı ile yatay geçişlerde Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esas ve usuller uygulanır. 

 

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

Gerçeğe Aykırı Beyan

Madde 16- (1) Yatay geçiş yapan öğrencinin verdiği bilgi ve belgelerin doğru olmadığının tespiti halinde kaydı geçersiz sayılarak Sakarya Üniversitesi ile ilişiği kesilir.

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 17- (1) Bu esaslarda düzenlenmemiş veya hüküm bulunmayan hallerde, Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. 

Yürürlük

Madde 18- (1) Bu esaslar Sakarya Üniversitesi Senatosu’nda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 19- (1) Bu esasları Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

EK:1

ULUSAL / ULUSLARARASI SINAVLAR İÇİN TIKLAYIN